การจัดการของเสีย : Waste
|

การจัดการของเสีย : Waste

Recycling Program for University Wast 1. Faculty of Science and Technology Phibunsongkhram Rajabhat University An environmental conservation club has been established to campaign to reduce the amount of plastic waste to help reduce pollution that negatively affects the environment. and donated to charities 2. Pibulsongkram Rajabhat University reduce paper use by reusing paper that was…

นโยบายในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว 
|

นโยบายในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว  ซึ่งจะมีการประชุมผู้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University (ข่าวการประชุม)  โดยมีหน่วยงานนำร่อง คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดำเนินงานเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผล ทั้ง 7 หมวด  ดังนี้หมวดที่ 1 สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)หมวดที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)หมวดที่ 3 ของเสีย (WC)หมวดที่ 4 น้ำ (WR)หมวดที่ 5 การขนส่ง  (TR)หมวดที่ 6 การศึกษาและวิจัย (ED)หมวดที่ 7 นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation : GI) ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและดำเนินการประจำทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดโครงการและกิจกรรมให้ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมเป็นประจำทุกปี  เช่น  1. การประกวดวิดีโอคลิปนวัตกรรมสีเขียว 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และได้นำผลการดำเนินงานจะทำการแผยแพร่ผ่านเวปไซต์ (มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เผยแพร่รายงานความยั่งยืนของมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียว…

แนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม
|

แนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำขั้นตอนการคัดแยกขยะตามประเภท เพื่อให้สามารถนำขยะแต่ละชนิดไปจัดการอย่างเหมาะสม และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการรณรงค์ในบุคลากร นักศึกษา ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของคัดแยกขยะ ดังนี้        (1) คัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งในแต่ละจุดจะมีจำนวนถังขยะไม่เท่ากัน ดังนี้   1.    บริเวณทางเข้าชั้น 1 ได้จัดวางถังขยะไว้จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ผู้เข้ามาใช้บริการทิ้งขยะได้ถูกต้อง 2.    บริเวณพื้นที่ให้บริการและห้องทำงาน ได้จัดวางถังขยะไว้จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล เนื่องจากบริเวณนี้ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร 3.    บริเวณร้านกาแฟจัดให้มีถังขยะ 4 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล…

นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในข้อ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน ในข้อ 5.6 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดังตัวอย่าง)           สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือ  จากบริษัท/ห้างร้าน  ในการดำเนินการจัดการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กันหน่วยงานตามรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทำตัวอย่างบัณชีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ร้านค้าได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทาง https://library.psru.ac.th/greenoffice/performance2564/file/green(6)/6.1-6.1.1(4).pdf   4. ที่มา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5. รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  https://library.psru.ac.th

|

การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงให้มีการนำร่องหน่วยงานภายในที่เป็นต้นแบบ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในข้อ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน ในข้อ 5.6 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดังตัวอย่าง) หลักฐาน https://library.psru.ac.th/greenoffice/ ที่มา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  https://library.psru.ac.th

|

มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้พลาสติก โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงให้มีการนำร่องหน่วยงานภายในที่เป็นต้นแบบ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำประกาศฯ เรื่อง มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  และได้กล่าวถึงการลดใช้พลาสติกในข้อที่ 5.1.3 หลักฐาน

|

มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงให้มีการนำร่องหน่วยงานภายในที่เป็นต้นแบบ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำประกาศฯ เรื่อง มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  และในประกาศ ข้อ 5.2 มีการกล่าวถึงการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ และได้มีการวัดปริมาณของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ ในประกาศฯ เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและทรัพยากร หลักฐาน

|

นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงให้มีการนำร่องหน่วยงานภายในที่เป็นต้นแบบ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำประกาศฯ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ซึ่งในประกาศฯ ข้อที่ 5.4 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาขยะและของเสีย หลักฐาน

|

มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงให้มีการนำร่องหน่วยงานภายในที่เป็นต้นแบบ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำประกาศฯ เรื่อง มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งในประกาศฯ ข้อที่ 5.1 เป็นการห้ามใช้เกี่ยวการจัดหาอาหารเข้ามารับประทานในหน่วยงาน หลักฐาน

| | | | | | | | | | | | | | | |

รายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน

          การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดรายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน  เช่น รายวิชา GESO115 The King’ s Philosophy for Local Development ซึ่งเป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย และรายวิชา SOED332Community Study and Community Based Learning  for Life Long เป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชนศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังตาราง ลำดับ รายวิชา…