PSUR ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
| |

PSUR ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Measures to reduce greenhouse gas emissions which are implemented by the university are as follows: 1. To reduce fuel consumption, public bicycle service is being utilized.2. To reduce electricity cost, renewable energy (electricity) is used.3. To reduce fuel burn and greenhouse gas emissions, bio-compost area is made.4. To reduce fuel consumption, public electric vehicle service…

มาตรการด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม
|

มาตรการด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ได้เห็นความสำคัญและปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ซึ่งผุ่นละอองเป็นปัญหามลพิษทางอากาศหลักของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยเฉพราะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ รวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชน  ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำงานวิจัยขึ้น ในหัวข้อ  Methylene Blue Active Substances (MBAS) and Linear Alkylbenzene Sulphonates (LAS) in Urban and Suburban Atmospheric Aerosol  เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ สารลดแรงตึงผิวเป็นหนึ่งในมลพิษที่ได้รับจากละอองในบรรยากาศที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงลักษณะระดับของสารลดแรงตึงผิวประจุลบเป็นเมทิลีนสารออกฤทธิ์สีน้ำเงิน (เอกสารงานวิจัย)           – ภูมิอากาศแบบละอองลอยเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:ประเภทละอองลอย โปรไฟล์แนวตั้ง และช่องต้นทาง  (เอกสารงานวิจัย)          – การประเมินการปนเปื้อนของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตพื้นที่กึ่งเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารงานวิจัย) และในปี  2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผู้บริหารให้ความสำคัญกับพื้นที่  ที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติ ต่างๆ ได้ทำการเข้าช่วยเหลือและมองสิ่งของสำหรับให้ประชาชนได้นำไปใช้ในครัวเรือน (รูปภาพ)

การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ
|

การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ

มหาวิทยาลัย มีพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็น  3 ส่วน คือ ส่วนวังจันทน์ ส่วนทะเลแก้ว และส่วนสนามบิน ประกอบด้วย 8 คณะ 11 หน่วยงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีอาคารควบคุมตาม พระราชกฤษฏีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัณญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยการนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้ใจในด้านพลังานที่ช่วยส่งผลให้การลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล นอกจากนั้นยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะรายงานข้อมูลด้านพลังงานให้กับกระทรวงพลังงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับประเทศต่อไป

Commitment to carbon neutral university ความมุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนเป็นกลาง
|

Commitment to carbon neutral university ความมุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนเป็นกลาง

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงาน           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ  ได้กำหนดนโยบายการลดพลังานอย่ากชัดเจนในการใช้ทรัพยากร  พลังงาน ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก  โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำประกาศ  เรื่อง  การจัดการพลังงานและการใช้ทรพัยากร           เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการการใช้ไฟฟ้า  น้ำมันเชื้อเพลง  น้ำ กระดาษ  ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก  (เอกสารแนบ คำสั่ง)           การดำเนินงานของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 5 % โดยดำเนินการเก็บข้อมูลเชื้อเพลิง ภายในสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและเมื่อได้ข้อมูลทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลดพลังงานในแต่ละปี ที่มา           สรุปรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ การลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี จากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารแนบ ตารางคำนวณ) รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง           โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดโครงการ

| | | | | | | | | | | | | | | |

รายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน

          การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดรายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน  เช่น รายวิชา GESO115 The King’ s Philosophy for Local Development ซึ่งเป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย และรายวิชา SOED332Community Study and Community Based Learning  for Life Long เป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชนศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังตาราง ลำดับ รายวิชา…