Smart Building Implementation
| |

Smart Building Implementation

*Min. at least five requirements for each building No. Name     Place     automation safety energy water Indoor environment lighting Building Area (m²)   B1 B2 S1 S2 S3 S4 E1 E2 A1 A2 I1 I2 I3 I4 L1 L2 L3 L4     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Phitsanulok, Thailand   x   x x  …

Water Efficient Appliances Usage (e.g. hand washing taps, toilet flush, etc.)
|

Water Efficient Appliances Usage (e.g. hand washing taps, toilet flush, etc.)

The university uses water-saving equipment instead of traditional equipment.  It also utilizes appliances that focus on water efficiency (e.g. using sensor/automatic handwashing faucets, water-saving toilets, etc.). Appliance Total Number Total number water Efficient appliances Percentage Basin 2,539 93 3.66% Urinal 1,523 60 3.93% Toilet 2,350 1,920 81.70% Average Percentage 29.76% Water-saving sanitary ware that opens…

การควบคุมคุณภาพน้ำ : Water pollution control in campus area 
|

การควบคุมคุณภาพน้ำ : Water pollution control in campus area 

Pibulsongkram Rajabhat University has operated a water supply system for consumption within the university with the chemicals used in the water supply system are poly aluminum, Liquid chloride (PAC), and treated water which must be quality-standardized by the Metropolitan Waterworks Authority; therefore, the university has to check and analyze the quality of the water. There…

ปรับปรุงคุณภาพน้ำในศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
|

ปรับปรุงคุณภาพน้ำในศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเมื่อปี 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ให้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ได้ดำเนินการติดตามและปรับปรุงคุณภาพน้ำจากศูนย์พักคอยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อละบายน้ำ   

ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาชุมชน บ้านลาดบัวขาว เพื่อคุณภาพน้ำในการอุปโภคและบริโภค
|

ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาชุมชน บ้านลาดบัวขาว เพื่อคุณภาพน้ำในการอุปโภคและบริโภค

จากการลงพื้นที่ชุมชนบ้านลาดบัวขาว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้พบว่าระบบการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านลาดบัวขาวแต่เดิมนั้น  พบว่า น้ำประปาที่ได้มีสีเหลืองและน้ำประปายังมีกลิ่นดิน  ซึ่งผู้ผลิตน้ำจึงใช้สารส้มในการผลิตน้ำจำนวนมากเกินความจำเป็นเพื่อให้น้ำนั้นใสไม่มีกลิ่น  ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านลาดบัวขาวนั้น มีต้นทุนที่สูง   มหาวิทยาลัยจึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงระบบ หาสาเหตุ และปรับการใช้สารเคมีให้เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา  จึงได้ดำเนินการสำรวจระบบ ขั้นตอนการผลิต คุณภาพน้ำดิบ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก และ ผู้นำชุมชน  และจัดกิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้การผลิตน้ำประปา ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก  ทำให้ผู้นำชุมชนเข้าใจระบบและขั้นตอนการผลิตน้ำประปา  รวมถึงเข้าใจการใช้สารเคมีในการผลิตน้ำประปา ที่เหมาะสม  ของหมู่ลาดบัวขาว ทำให้สามารถแก้ปัญหาน้ำประปา ไม่มีกลิ่นดิน  และได้น้ำประปาที่มีคุณภาพดีส่งผลต่อสุขภาพของประชนชนในหมู่บ้าน ที่มาข้อมูล  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้รับมาตรฐาน โดยการนำน้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล) ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย มาใช้ในการผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ซึ่งผ่านกระบวนผลิตที่ได้รับมาตรฐานผ่านการตรวจสอบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และอนุญาตตามกฎหมายอาหาร  อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการให้บริการน้ำดื่มฟรีแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย 

โครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3
| |

โครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3

Water in the community น้ำในชุมชน           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน ให้กับนักศึกษาและชุมชนอำเภอชาติตระการ นับตั้งแต่พุทธศักราช 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญ และด้อยโอกาสทรงช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทย ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,810 โครงการ ที่สร้างประโยชน์และคุโณปการแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้นำชุมชน และชาวชุมชนผู้มีจิตอาสา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพระราชดำริเกี่ยวกับจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนของหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง…

จากน้ำเสียสู่น้ำดีเพื่อการนำการมาใช้ประโยชน์

จากน้ำเสียสู่น้ำดีเพื่อการนำการมาใช้ประโยชน์

Water Recycling Program Implementation This is a reflection of the current state of the university and its efforts to set official policies for water recycling programs (e.g. using recycled water for washing toilets, washing cars, watering plants, etc.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีระบบการป้องกันน้ำเสียเข้าสู่ระบบน้ำของมหาวิทยาลัย  ซึ่งการบำบัดน้ำเสียของทางมหาวิทยาลัย  โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้แหล่งสระน้ำธรรมชาติด้านหลังอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จะที่ผ่านกระบวนการที่สำคัญ เช่น น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบอาหาร ระบบอาคารจะต้องมีบ่อดักไขมัน  ในส่วนของสิ่งปฏิกูลในห้องห้องจะต้องผ่านบ่อเกรอะ เป็นต้น  หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกส่งไปยังพื้นที่สระน้ำของมหาวิทยาลัยด้านหลังอาคารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยใช้ระบบนิเวศทางธรรมอีกขั้นหนึ่ง…

พื้นที่สีเขียวกับความยั่งยืนของน้ำในมหาวิทยาลัย
|

พื้นที่สีเขียวกับความยั่งยืนของน้ำในมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีภูมิทัศน์เป็นพื้นที่พืชพรรณป่าเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม้สัก ไม้พยูง ไม้เต็ง ไม้รัง เป็นต้น เพื่อดูดซับน้ำในช่วงฝนตก และช่วยลดการประหยัดน้ำผิวดินโดยที่ไม่ต้องมีดูแลรดน้ำต้นไม้ พื้นที่พืชพรรณป่าไม้ พืชทนแล้ง

มาตรการการใช้น้ำตามนโยบายห้องสมุดสีเขียว
|

มาตรการการใช้น้ำตามนโยบายห้องสมุดสีเขียว

Water usage and care การใช้น้ำและการดูแลรักษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายห้องสมุดสีเขียว  จึงได้กำหนดมาตรการการประหยัดน้ำ  โดยการยึดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ดังนี้  มีการสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ การกำหนดเวลาการใช้น้ำ การทำความสะอาดอาคาร การใช้ห้องน้ำ การใช้อ่างล้างหน้า การล้างภาชนะ และการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำภายในอาคารเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ซึ่งการดำเนินงานประหยัดน้ำได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ประกาศมาตรการประหยัดการใช้น้ำ  

น้ำในชุมชน
|

น้ำในชุมชน

น้ำในชุมชน           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการสนับสนุนการนำน้ำผิวดิน เช่น น้ำในบึง สระ คลอง ฯลฯ ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อการอุปโภคภายในมหาวิทยาลัย และหากมหาวิทยาลัยมีการผลิตน้ำประปาไม่ทัน จะมีการนำน้ำประปานอกวิทยาเขตหรือน้ำประปาของชุมชนมาใช้ในการอุปโภคทดแทน เช่น น้ำประปาเทศบาลตำบลพลายชุมพล และน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น โรงผลิตน้ำประปาผิวดิน           มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ได้รับมาตรฐาน โดยการนำน้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล) ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย มาใช้ในการผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ซึ่งผ่านกระบวนผลิตที่ได้รับมาตรฐานผ่านการตรวจสอบกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และอนุญาตตามกฎหมายอาหาร  อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการให้บริการน้ำดื่มฟรีแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดบริการน้ำดื่มฟรีซึ่งเป็นน้ำที่ผลิตมาจากโรงผลิตน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยเอง  ให้บริการน้ำดื่มฟรีให้แก่นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย  โดยกระจ่ายตามอาคารเรียนทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 จุด   โรงผลิตน้ำดื่มทะเลแก้ว แหล่งที่มา  :  https://www.facebook.com/PN.PSRU/videos/138880341478571