ฝึกความเป็นสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนเพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย และสร้างความตระหนักในสิทธิของเพศหญิง

ฝึกความเป็นสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนเพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย และสร้างความตระหนักในสิทธิของเพศหญิง

นักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่กับคนกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้คนที่เผชิญผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจที่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านวิธีการทำงานที่หลากหลายตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และนโยบาย ทั้งนี้ รายวิชาSW241 หลักและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ 1 เป็นรายวิชาที่ให้ความสำคัญกับสังคมสงเคราะห์ระดับบุคคลและกลุ่มซึ่งเป็นวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ที่ถูกใช้อย่างมากในหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ กล่าวคือนักสังคมสงเคราะห์ทุกคนจะต้องสามารถเป็นผู้จัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน (Social Group Work) ได้ ซึ่งการที่จะพัฒนานักศึกษาให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติจริง ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาจัดเป็นโครงการในครั้งนี้คือประเด็นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (Unwanted Pregnancy) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ สำหรับในประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นรัฐสวัสดิการ พลเมืองมีความกินดีอยู่ดี (Well Being) การยุติการตั้งครรภ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แต่ในประเทศไทยนั้นการยุติการตั้งครรภ์ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายเว้นแต่บางกรณีได้แก่ปัญหาสุขภาพและการถูกข่มขืน อีกทั้งจากสถิติของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัยระบุว่าหากเป็นในกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีผู้หญิงกว่าร้อยละ  48.6 ต้องออกจากระบบการศึกษาเพื่อออกมาเลี้ยงลูก ในขณะที่ร้อยละ 44 สามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ (สำนักอนามัยเจริญพันธุ์, ม.ป.ป.)ไม่หลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตามหากมองภาพรวม นักเรียนนักศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งยังคงต้องออกจากระบบการศึกษา ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยระบบสวัสดิการที่ยังไม่พัฒนาทัดเทียมยุโรปตะวันตกและประเทศสแกนดิเนเวียน จึงนำมาซึ่งคำถามว่าแล้วสวัสดิภาพและความกินดีอยู่ดีของครอบครัวที่ต้องมีบุตรเพราะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จะเป็นอย่างไร เด็กที่เกิดจากครอบครัวเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศหรือไม่?          ดังนั้นในฐานะนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้การตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาที่รอบคอบ รวมทั้งต้องส่งเสริมความตระหนักในสิทธิของเพศหญิงผู้ที่มักถูกมองให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพศชายให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการแก้ไขปัญหาเช่นกัน ฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ…

บริการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
|

บริการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีบริการด้านส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ อำนวยความสะดวกด้านการบริการสนามกีฬาต่างๆ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เช่น นอกจากนี้ยังมีบริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ประกอบการจัดการแข่งขันที่เกี่ยวกับสนามกีฬาโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : SPORT Pibulsongkram หรือห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา กองพัฒนานักศึกษาอาคาร (Student Union)

ส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลสำหรับเยาวชนชุมชนบ้านลาดบัวขาว

ส่งเสริมออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลสำหรับเยาวชนชุมชนบ้านลาดบัวขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ได้ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับเยาวชนบ้านลาดบ้วขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการโดยจัดฝึกอบรมกีฬาฟุตซอลสำหรับเยาวชนชุมชนบ้านลาดบัวขาว ทำ่ให้เยาวชนมีทักษะกีฬาฟุตซอล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยในการดำเนินการครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้ร่วมเป็นวิทยกรให้การสอนให้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด เกิดสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และยั่งยืนสืบต่อไป

Sci PSRU สร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคและเพศศึกษา
|

Sci PSRU สร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคและเพศศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคและเพศศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อ ให้นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว และยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอีกด้วย   โดยมีกิจกรรมพัฒนาความรอบรู้ทางด้านสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ฐาน “ฉลาดคิด” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น กลุ่มที่ 2 ฐาน “ฉลาดรัก” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ และกลุ่มที่ 3 ฐาน “ฉลาดเลือก”วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วย : ความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 4.17 (S.D.= 0.63) คิดเป็นร้อยละ 83.4 อยู่ในระดับมาก หากแยกรายด้าน พบว่า 1. ความพึงพอใจด้านวิทยากร…

ชมรมอาสาพัฒนาสุข “สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค”
|

ชมรมอาสาพัฒนาสุข “สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค”

 สรุปสาระสำคัญการดำเนินงาน :               หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยชมรมอาสาพัฒนาสุข ภายใต้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามประกาศ อัลมาอาตาในปี ค.ศ. 1978 และปฏิญญาออตตาวา ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) ในปีค.ศ.1986 เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า สุขภาพที่ดีมิใช่เป็นผลลัพธ์เฉพาะ การปฏิบัติการทางแพทย์ (Medical intervention) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลพวงของความสัมพันธ์ที่ ซับซ้อนระหว่างปัจจัยทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พันธุกรรม และพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ ของบุคคล แนวคิดดังกล่าวผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจากการมุ่งแก้เฉพาะ ปัญหาปัจจัยต่างๆ ไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ สุขภาพ (Environment and setting) จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวในปัจจุบัน จะพบว่านักศึกษาเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง และประสบอุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากหลาย สาเหตุ เช่น นักศึกษานอนดึก พักผ่อนน้อย ขาดการออกกำลังกาย…

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (MOU) บริษัท ภัทธารา กรุ๊ป (2018) จำกัด พัฒนากำลังคน เปิดโอกาสการมีงานทำ
|

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (MOU) บริษัท ภัทธารา กรุ๊ป (2018) จำกัด พัฒนากำลังคน เปิดโอกาสการมีงานทำ

ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน า จึงได้ตกลงให้มีความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้ ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากําลังคน ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลาดอาชีพ1.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน1.3 เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรในสถานประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป1.4 เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาร่วมกันในลักษณะทวิภาคี การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับประกันการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายนอก และอื่นๆ ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย ข้อ 2 ขอบเขตการดําเนินงาน 2.1 มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน 2.2 หน่วยงานภายนอกมีหน้าที่รับนักศึกษาฝึกอาชีพ ฝึกงาน และรับประกันการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านฝีมือและทักษะอาชีพให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร ข้อ 3 การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3.2.1 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภายนอก                                                            3.2.2 นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภายนอกตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร 3.2.3 นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกอย่างเคร่งครัด หากนักศึกษาฝ่าฝืนหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยงานภายนอกต้องรีบแจ้งให้ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยรับทราบ…

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ต.จอมทอง จ.พิษณุโลก
|

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ต.จอมทอง จ.พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในตำบลดังรายละเอียดของโครงการวิจัย การพัฒนาชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีหลักการและเหตุผล และที่มาของโครงการวิจัยดังนี้ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีวิวัฒนาการในด้านการแพทย์ และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย การทำหน้าที่ของร่างกายลดลงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุ จากสถานการณ์ด้านโครงสร้างประชากรในปัจจุบันซึ่งมีประชากรรวม 64.5 ล้านคน พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 9.4 ล้านคน หรือคิดเป็น 14.57% ของประชากรรวม มีจำนวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 6.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 9.77% ของประชากรรวม และพบว่า อัตราการพึ่งพิงของประชากรสูงอายุต่อคนวัยทำงานของประเทศไทย ซึ่งในปีพ.ศ. 2563 วัยทำงาน 100 คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ 30.3 ผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจและสังคมดังกล่าวทำให้ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนหรือรับข้อมูลข่าวสาร จึงทำให้แนวคิดเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในความสนใจเพิ่มขึ้น แต่จากการสำรวจของศูนย์วิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในปี2558 พบว่า ผู้สูงอายุจำนวนประมาณ50 เปอร์เซ็นต์หรือครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย…

| | | | | | | | | | | | | | | |

รายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน

          การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดรายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน  เช่น รายวิชา GESO115 The King’ s Philosophy for Local Development ซึ่งเป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย และรายวิชา SOED332Community Study and Community Based Learning  for Life Long เป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชนศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังตาราง ลำดับ รายวิชา…

การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
|

การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บริการให้คำปรึกษา เป็นบริการที่จะช่วยนักศึกษาที่ประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียน ชีวิตและสังคม ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเลือก แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและรับผิดชอบตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอน และเทคนิคการให้คำปรึกษา “ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   รูปแบบการให้บริการ กรณีเร่งด่วน สามารถนัดหมายขอรับคำปรึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606 เพื่อเข้ารับคำปรึกษา ณ ห้องให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่นักศึกษาสะดวก ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาประจำศูนย์แนะแนวฯ >> https://youtu.be/hv8yJbfEkCE

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มรพส. ร่วมกับสถาบันด้านสุขภาพในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มรพส. ร่วมกับสถาบันด้านสุขภาพในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้ตกลงความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยในด้านดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่น อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองและท่าทอง  โรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลสวรรคโลก โรงพยาบาลศรีสังวร โรงพยาบาลกงไกรลาศ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เพื่อดำเนินโครงการ ต่าง ๆ ดังนี้ 1. การนำนักศึกษาลงปฏิบัติการการเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนที่บ้าน2. ปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพ ให้บริการสุขภาพและทำนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่เจอให้กับผู้ป่วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย3. สรุปผลการดำเนินงานและส่งต่อปัญหาสุขภาพให้กับชุมชนและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รับผิดชอบ