Smart Building Implementation
| |

Smart Building Implementation

*Min. at least five requirements for each building No. Name     Place     automation safety energy water Indoor environment lighting Building Area (m²)   B1 B2 S1 S2 S3 S4 E1 E2 A1 A2 I1 I2 I3 I4 L1 L2 L3 L4     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Phitsanulok, Thailand   x   x x  …

การสนับสนุนจัดประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายในโอกาสต่าง ๆ
|

การสนับสนุนจัดประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายในโอกาสต่าง ๆ

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การสนับสนุนจัดประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายในโอกาสต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญการดำเนินงาน : เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะและภูมิปัญญาสู่เยาวชนไทย โดยภายในงานมีการจัดการแสดงดังนี้ 1. วงดนตรีลูกทุ่งพิบูลสงคราม2. ลิเกเพชรพิบูล               3. รำโนราห์4. รำไทพวน                                                5. รำวงย้อนยุค ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : https://aco.psru.ac.th/hotnews3.php?id=929

การสร้างห้องขายสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT: Cultural Product of Thailand)
|

การสร้างห้องขายสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT: Cultural Product of Thailand)

ส่งเสริมและจัดจำหน่ายการขายสินค้าทางวัฒนธรรม อาทิ เสื้อ กระเป๋า หมวก ผ้าถุง น้ำพริก ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อชุมชม  เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาให้คงไว้ และสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งยังเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละและท่ารำมังคละ
|

การเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละและท่ารำมังคละ

การเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการอบรมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละและท่ารำมังคละ ระดับจังหวัด โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยและตัวแทนเครือข่ายผู้เข้าร่วมอบรม 9 อำเภอ สรุปสาระสำคัญการดำเนินงาน : ร่วมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการอบรมการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละและการท่ารำมังคละพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ตัวแทนเครือข่ายดนตรีมังคละทั้ง 9 อำเภอ เพื่อเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นไปที่เยาวชนคนพิษณุโลกรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจ เพื่อไม่ให้ขาดสายในการเล่นดนตรีมังคละ  และการแสดงประกอบมังคละสืบไป ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : https://aco.psru.ac.th/hotnews3.php?id=907

โครงการพิพิธภัณฑ์
|

โครงการพิพิธภัณฑ์

โครงการ / กิจกรรม ระดับหน่วยงาน ตามเป้าหมาย SDG (การพัฒนาที่ยั่งยืน) สรุปสาระสำคัญการดำเนินงาน : เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการดำเนินการ ดังนี้              พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอยู่ในประเภทพิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University Museum) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถค้นคว้า หาความรู้ได้นอกเหนือจากในห้องเรียนหรือการศึกษาในตำราทั่วไป ประกอบกับปรัชญาการศึกษาสมัยปัจจุบันไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เพียงการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ได้เน้นในด้านการใช้วิจารณญาณและการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงเป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนภายนอกเข้าศึกษาหาความรู้ได้ด้วย ซึ่งรูปแบบการจัดแสดงจัดแสดงข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นนิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย ตัวอย่างเช่น            1. ห้องแนะนำจังหวัด นำเสนอข้อมูลของจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมทั้งข้อมูลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญพร้อมแบบจำลองบริเวณเมืองพิษณุโลกกำแพงเมืองเก่า โบราณสถานและวิดีทัศน์…

ทางเดินเท้าในวิทยาเขต
|

ทางเดินเท้าในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นได้จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญ เช่น ลดการใช้ยานพาหนะโดยการรณรงค์ให้นักศึกษาปีที่ 1 เดินทางเท้าแทนการใช้ยานพาหนะ การเพิ่มขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และการจำกัดพื่นที่จอดเพื่อให้ยากต่อการใช่ยานพาหนะ เป็นต้น พื้นที่มหาวิทยาลัยจึงเหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนการสัญจรโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นการเดินทางเท้าแทน อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาภายในมหาวิทยาลัย โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาภายในมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ยอดเงินงบประมาณ 7,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในการตอนปรับแก้แบบ และถอดแบบประเมินราคา โครงการก่อสร้างดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา  บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาติดต่อราชการ และเพื่อให้นักศึกษา  บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้ใช้สอยพื้นที่ ได้สะดวก และทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สวัสดิการที่พักให้บุคลากร
|

สวัสดิการที่พักให้บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ได้มีนโยบายปรับค่าบริการห้องพักประเภทห้องพักดีลักซ์ ให้บุคลากรและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการเข้าพัก จากลูกค้าทั่วไปราคา 790 บาท บุคลากร มรพส. เมื่อแสดงบัตรพนักงาน ได้รับบริการห้องพักอัตรา 490 บาท

การให้บริการโปรแกรมการประชุมและการจัดการเรียนการสอน
|

การให้บริการโปรแกรมการประชุมและการจัดการเรียนการสอน

การให้บริการโปรแกรมการประชุมและการจัดการเรียนการสอน บริการอีเมลมาตรฐาน Microsoft  ซึ่งเป็นชื่ออีเมล @live.psru.ac.th   ผู้ใช้งานสามารถนำอีเมลไปใช้งาน Login Microsoft Team เพื่อใช้ในการประชุมนักศึกษา อาจารย์ ใด้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดซื้อ ชุด Software ประจำปีเพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กับบุคลากรและนักศึกษา 2. โปรแกรมจัดการสอนและการประชุม Google Meet  เพื่อการเรียนการสอน และการประชุมกลุ่ม บริการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  บริการอีเมลมาตรฐาน Google ซึ่งเป็นชื่ออีเมล @psru.ac.th   ผู้ใช้งานสามารถนำอีเมลไปใช้งาน Login Google Meet  เพื่อใช้ในการประชุมนักศึกษา อาจารย์ ใด้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดซื้อ ชุด Software ประจำปีเพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ  สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กับบุคลากรและนักศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดซื้อ Software  Zoom เพื่อจัดการประชุม ประจำปีจำนวน 15 User เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อจัดการประชุมภายในและภายนอกหน่วยงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กับบุคลากรและนักศึกษา

ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
|

ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เล็งเห็นความสำคัญของระบบการขนส่งที่มีบทบาทสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนและระดับมลพิษในมหาวิทยาลัยนโยบายการขนส่งเพื่อจำกัดจำนวนยานยนต์ในการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย จำนวนของรถโดยสารและจักรยานจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ นโยบายทางเดินเท้าจะส่งเสริมให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่เดินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะส่วนตัว การใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในและรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย การส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยจักยาน OFO จะจอดตามจุดเพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ได้ใช้งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการให้บริการรถไฟฟ้าสัญจรภายในมหาวิทยา วิทยาเขต ทะเลแก้ว จำนวน 6 คัน ซึ่งผู้บริหารได้มีแนวคิดพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าคือ การใช้พลังงานสะอาด มาขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า โดยพลังงานสะอาด หรือพลังงานสีเขียว (Green Energy) คือ พลังงานที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นพลังงานที่สามารถน้ามาใช้ได้ ไม่มีวันหมด ส้าหรับประโยชน์ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีหลายประการ อาทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้า มีศักยภาพที่จะช่วยลดมลพิษ เนื่องจาก ไม่มีการเผาไหม้จากพลังงานเชื้อเพลิงภายในจึงไม่มี ไอเสีย หรือควันออกสู่สิ่งแวดล้อม และมอเตอร์ไฟฟ้านี้จะไม่ทำงานในขณะที่รถจอด อีกทั้งรถยนต์ไฟฟ้ามีเสียงการ ทำงานของมอเตอร์ที่เงียบกว่าเสียงของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ส่งผลให้ลดมลพิษทางเสียงได้ รายชื่อ เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เข้าใช้พื้นที่ฟรีอย่างถาวร
| |

เข้าใช้พื้นที่ฟรีอย่างถาวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3 ภาคส่วน คือ ส่วนทะเลแก้ว ส่วนวังจันทน์ และส่วนสนามบิน  มีนโยบายในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่สีเขียว อาทิ พรรณไม้ป่า พืชปลูกและพื้นที่ดูดซึมน้ำ เป็นสถานที่หลากหลาย เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เท่านั้น ยังเป็นสาธารณให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้พื้นที่สีเขียว ภายมหาวิทยาลัยได้ฟรี อาทิเช่น สามารถเข้ามาออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน หรือ เข้าใช้พื้นที่สถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้                   – มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพื้นที่เปิดโล่งสำหรับออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ อีกทั้งเป็นพื้นที่สีเขียว เปิดให้ถ่ายพีเวดดิ้ง หรือ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้า มีกิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เช่น กิจกรรมปลูกไม้ผล ไม้ดอก ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ดอกเหลืองปีดียาธร และ ดอกเหลืองเชียงราย ณ ถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ