พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ  ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย GOOGLE  FORMS  สำหรับบุคคลภายในและผู้สนใจทั่วไป และได้รับใบรับรอง
|

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ  ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย GOOGLE  FORMS  สำหรับบุคคลภายในและผู้สนใจทั่วไป และได้รับใบรับรอง

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ดำเนินการจัดให้มีการบรรยายพิเศษ  หัวข้อ  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ  ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย  ด้วย GOOGLE  FORMS  สำหรับบุคคลภายในและผู้สนใจทั่วไป  เพื่อการประยุกต์ใช้งาน  Google  Forms เบื้องต้น  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  พร้อมตรวจคำตอบอัตโนมัติ  การสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  คำตอบสั้น ๆ หลายตัวเลือก  จับคู่  เป็นต้น  การสร้างแบบทดสอบแบบจับเวลาการสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก  แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน  โดยจัดขึ้นทั้งหมด  2  รุ่น  รุ่นที่  1  วันที่  1  ตุลาคม  2564  เวลา 13.30  – 16.30 น. (แบบออนไลน์)  สำหรับบุคลากรภายใน  และรุ่นที่  2  วันที่  2  ตุลาคม  2564  เวลา  17.00  –  20.00  น.  สำหรับครูและบุคคลทั่วไป  ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายรวมทั้งสิ้น …

| | | | | | | | | | | | | | | |

รายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน

          การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดรายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน  เช่น รายวิชา GESO115 The King’ s Philosophy for Local Development ซึ่งเป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย และรายวิชา SOED332Community Study and Community Based Learning  for Life Long เป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชนศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังตาราง ลำดับ รายวิชา…

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
|

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ  “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษา พร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนโดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุนฯ ตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 1-250 จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน พร้อมทั้งได้รับทุนค่าครองชีพเป็นจำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร และผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับเฉพาะการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เงื่อนไขการรับทุน ขั้นตอนการดำเนินการ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ 1 6312419108 นายมูฮำมัดฮาฟีส บอนอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6312418077 นางสาวนูรมี อาแซ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6212112071 นางสาวอัสนา หมัดกูล ภาษาไทย…

พัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่ยั่งยืน และตลอดชีวิต

พัฒนาการศึกษาในรูปแบบที่ยั่งยืน และตลอดชีวิต

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ต้องดำเนินการในการผลิตบัณฑิตเพื่อจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ 4.2.1 โดยทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงครามได้มอบหมายให้ คณะครุศาสตร์มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 11 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรผลิตและพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมี 1 สาขาวิชาที่สามารถผลิตและพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถการจัดการเรียนเฉพาะในระดับก่อนประถมศึกษา หรือ ระดับปฐมวัย คือ ทุกสาขาวิชาที่สามารถผลิตและพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถการจัดการเรียนเฉพาะในระดับประถมศึกษา ส่วนการศึกษาปฐมวัย เป็นสาขาพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะในการสอนในกลุ่ม ปฐมวัย โดยในหลักสูตรทุกหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการปฏิบัติงานจริงและเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการเพื่อสังคมและชุมชน ผลงานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยในข้อที่ 1 มีการสอบบรรจุครูประจำการไม่ว่าจะเป็นครูประถมหรือมัธยมโดยทางคณะได้ทำประวัติผู้สำเร็จการศึกษาว่าสามารถไปบรรจุในส่วนใด 4.3.1 ,4.3.2 นอกจากคณะครุศาสตร์ที่ดำเนินการทำการอบรมยังมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานให้การบริการวิชาการให้คุณวุฒิในการประกอบอาชีพ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นต้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562  :  กระบวนการและแนวปฏิบัติ  (PDPA) …

พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)
|

พัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ     นักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว/การเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อสังคม สิทธิประโยชน์ที่กลุ่มธุรกิจจะได้รับ และตัวอย่างกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีทีมนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ 2) นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ 3) นางสาวกริศา ลอยวิสุทธิ์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม 4 และ 4) นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม 3  โดยกิจกรรมมีทั้งการให้ความรู้ในเรื่องหลักการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ความแตกต่างของกิจกรรมเพื่อสังคมและองค์กรการกุศล การแนะนำสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและหน้าที่ของสำนักงานฯ วิธีการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนะนำประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม…

การให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
| |

การให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจหลักในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการเพื่อตอบสนองต่อการสอน การวิจัย การบริการวิชาการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่ได้มาตรฐานระดับชาติสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน องค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้วยหลัก SMART Model อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยมีพื้นที่ในการให้บริการ 4 ชั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ.(Director.‘s.Office)./ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม /.ธนาคาร./.ลานจอดรถยนต์ / จักรยานยนต์ / ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ.(Book.Drop) ./. Drive.Through.Drop.Off / พื้นที่นั่งอ่านสำหรับนักศึกษา 24 ชั่วโมง (ARIT LEARNING SPACE) ชั้น 2 Zone.A : บริการคอมพิวเตอร์ฝึกอบรม (Training room) / บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า / บริการวารสาร.หนังสือพิมพ์ / หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ วิจัย…