| | | | | | | | | | | | | | | |

รายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน

          การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไปในทักษะนี้แต่ละรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดรายวิชาที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้ง 17 ด้าน  เช่น รายวิชา GESO115 The King’ s Philosophy for Local Development ซึ่งเป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา การน้อมนําศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย และรายวิชา SOED332Community Study and Community Based Learning  for Life Long เป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชนศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังตาราง ลำดับ รายวิชา…

บริการทุนการศึกษา

บริการทุนการศึกษา

บริการทุนการศึกษา หน่วยทุนการศึกษา ดำเนินการจัดบริการทุนการศึกษา (ประเภททุนทั่วไป) เป็นนโยบายหลักด้านการจัดการสวัสดิการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาระดับชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่น จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติผู้รับทุนอย่างมีหลักเกณฑ์ ติดตาม ดูแล ด้านการศึกษา ความประพฤติ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แหล่งทุนกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ 1 ทุนการศึกษาแบบรายปี เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาการขอรับทุนเป็นรายปีการศึกษา และจะได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เพียงครั้งเดียว แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลักษณะที่ 2 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับก่อนอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือได้รับขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา หรือในระดับที่สูงกว่านี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของแต่ละแหล่งทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด ขั้นตอนการพิจารณาทุนการศึกษา หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งทุนต่อเนื่อง และทุนรายปี เช่น ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล…

การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
|

การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บริการให้คำปรึกษา เป็นบริการที่จะช่วยนักศึกษาที่ประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียน ชีวิตและสังคม ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเลือก แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและรับผิดชอบตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอน และเทคนิคการให้คำปรึกษา “ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   รูปแบบการให้บริการ กรณีเร่งด่วน สามารถนัดหมายขอรับคำปรึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606 เพื่อเข้ารับคำปรึกษา ณ ห้องให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่นักศึกษาสะดวก ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาประจำศูนย์แนะแนวฯ >> https://youtu.be/hv8yJbfEkCE