การจัดการของเสีย : Waste
|

การจัดการของเสีย : Waste

Recycling Program for University Wast 1. Faculty of Science and Technology Phibunsongkhram Rajabhat University An environmental conservation club has been established to campaign to reduce the amount of plastic waste to help reduce pollution that negatively affects the environment. and donated to charities 2. Pibulsongkram Rajabhat University reduce paper use by reusing paper that was…

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศ เพื่อสังคมชมชนที่ยั่งยืน : หลักสูตรสาขาวิชาชีววทยา
|

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศ เพื่อสังคมชมชนที่ยั่งยืน : หลักสูตรสาขาวิชาชีววทยา

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ขึ้นแนวคิดในการใช้ชีวิตของคนไทยจึง เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในทางบวกและลบการ พัฒนาหลักสูตรต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาคน นอกจากความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แล้ว ยัง จําเป็นต้องมีการเสริมสร้างจิตสํานึกและอนุรักษ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริที่ถูกต้องด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักมาตรฐานวิชาการมุ่งผลิตกําลังคนที่เป็นนักวิชาการทางด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถ ปรับตัวตามสภาพความก้าวหน้าของวิชาการควบคู่กับคุณธรรม  โดยมีการจัดการเรียนการสอนจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต  มีการออกแบบรายวิชาที่สามารถตอบโจทย์การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทั้งพืชและสัตว์สำหรับชุมชนท้องถิ่นหรือระดับชาติ  อาทิเช่น รายวิชานิเวศวิทยาของพืช   :  ความสัมพันธ์ของพืชกับแหล่งที่อาศัย ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การแพร่กระจายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืช การใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาวิเคราะห์ชนิดและชุมชนพืช รายวิชาสัตววิทยา :  วิวัฒนาการและการจัดจําแนกประเภท ความหลากหลาย โครงสร้างและหน้าที่เชิงเปรียบเทียบ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ รายวิชานิเวศวิทยาของสัตว์ : ปฏิสัมพันธ์ของสัตว์กับสิ่งแวดล้อมการกระจายพันธุ์ทางภูมิศาสตร์พฤติกรรมการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาและการเขียนโครงงานวิจัยทางนิเวศวิทยาของสัตว์ ปักษีวิทยา  :  วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา กายวิภาค อนุกรมวิธาน การกระจาย พฤติกรรมและการอนุรักษ์พันธุ์ของนก รายวิชาเทคโนโลยีสะอาด  :  หลักการด้านเทคโนโลยีสะอาด การเกิดของเสียในงานอุตสาหกรรม…

สร้างบัณฑิตจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3
|

สร้างบัณฑิตจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีโครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน ให้กับนักศึกษาและชุมชนอำเภอชาติตระการ นับตั้งแต่พุทธศักราช 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญ และด้อยโอกาสทรงช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทย ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,810 โครงการ ที่สร้างประโยชน์และคุโณปการแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้นำชุมชน และชาวชุมชนผู้มีจิตอาสา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพระราชดำริเกี่ยวกับจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนของหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พบว่าพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าวมีพื้นที่กว่า 3,000…

การพัฒนาระบบการจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผักสวนครัว ชุมชนบ้านลาดบัวขาว
|

การพัฒนาระบบการจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผักสวนครัว ชุมชนบ้านลาดบัวขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พัฒนารูปแบบการทำการเกษตรในการรดน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้ได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบสูบน้ำแบบอื่นๆได้ ในชุมชนบ้านลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยใช้วัดลาดบัวขาว เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากพื้นที่บริเวรวัดมีปัญหาเรื่องการรดน้ำแปลงผัก ซึ่งได้นำนวัตกรรมจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาการรดน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าในชุนชนได้เป็นอย่าดี                                                               

PSUR ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
| |

PSUR ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Measures to reduce greenhouse gas emissions which are implemented by the university are as follows: 1. To reduce fuel consumption, public bicycle service is being utilized.2. To reduce electricity cost, renewable energy (electricity) is used.3. To reduce fuel burn and greenhouse gas emissions, bio-compost area is made.4. To reduce fuel consumption, public electric vehicle service…

Smart Building Implementation
| |

Smart Building Implementation

*Min. at least five requirements for each building No. Name     Place     automation safety energy water Indoor environment lighting Building Area (m²)   B1 B2 S1 S2 S3 S4 E1 E2 A1 A2 I1 I2 I3 I4 L1 L2 L3 L4     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Phitsanulok, Thailand   x   x x  …

Water Efficient Appliances Usage (e.g. hand washing taps, toilet flush, etc.)
|

Water Efficient Appliances Usage (e.g. hand washing taps, toilet flush, etc.)

The university uses water-saving equipment instead of traditional equipment.  It also utilizes appliances that focus on water efficiency (e.g. using sensor/automatic handwashing faucets, water-saving toilets, etc.). Appliance Total Number Total number water Efficient appliances Percentage Basin 2,539 93 3.66% Urinal 1,523 60 3.93% Toilet 2,350 1,920 81.70% Average Percentage 29.76% Water-saving sanitary ware that opens…

การควบคุมคุณภาพน้ำ : Water pollution control in campus area 
|

การควบคุมคุณภาพน้ำ : Water pollution control in campus area 

Pibulsongkram Rajabhat University has operated a water supply system for consumption within the university with the chemicals used in the water supply system are poly aluminum, Liquid chloride (PAC), and treated water which must be quality-standardized by the Metropolitan Waterworks Authority; therefore, the university has to check and analyze the quality of the water. There…

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ  ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย GOOGLE  FORMS  สำหรับบุคคลภายในและผู้สนใจทั่วไป และได้รับใบรับรอง
|

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ  ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย GOOGLE  FORMS  สำหรับบุคคลภายในและผู้สนใจทั่วไป และได้รับใบรับรอง

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ดำเนินการจัดให้มีการบรรยายพิเศษ  หัวข้อ  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ  ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย  ด้วย GOOGLE  FORMS  สำหรับบุคคลภายในและผู้สนใจทั่วไป  เพื่อการประยุกต์ใช้งาน  Google  Forms เบื้องต้น  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  พร้อมตรวจคำตอบอัตโนมัติ  การสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  คำตอบสั้น ๆ หลายตัวเลือก  จับคู่  เป็นต้น  การสร้างแบบทดสอบแบบจับเวลาการสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก  แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน  โดยจัดขึ้นทั้งหมด  2  รุ่น  รุ่นที่  1  วันที่  1  ตุลาคม  2564  เวลา 13.30  – 16.30 น. (แบบออนไลน์)  สำหรับบุคลากรภายใน  และรุ่นที่  2  วันที่  2  ตุลาคม  2564  เวลา  17.00  –  20.00  น.  สำหรับครูและบุคคลทั่วไป  ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายรวมทั้งสิ้น …